Please Enter Your Search Term Below:
 Websearch   Directory   Dictionary   FactBook 
  Wikipedia: List of Chinese language poets

Wikipedia: List of Chinese language poets
List of Chinese language poets
From Wikipedia, the free encyclopedia.

Poets who wrote or write much of their poetry in the Chinese language.

A

Sin Ai

B

C

Cao Cao
Cao Pi
Cao Zhi

D
Du Fu, the Poet Saint
Du Mu (803-852 - Chinese poet)

E

F

G

H

Han Yu

I

J

Jia Dao

K

L

Li Hou Zhu
Li Po, the Poet Immortal
Li Qingzhao
Li Shanyin
Li Yu
Liu Zongyuan
Luo Binwang
M
Mao Zedong
Meng Haoran

N
Natsume Soseki, Japan's modern composer of Chinese poetry
O

P

Q

R

S

Su Shi
T

U

V

W

Wang Anshi
Wang Changling
Wang Wei, the Poet Buddha

X
Xu Zhi Mo 1895-1931, melancholic poet of early 20th century

Y
John Yau

Z

See also: Chinese poetry -- List of Chinese authors -- List of poets -- List of famous Chinese people


  

From Wikipedia, the free encyclopedia. 
Modified by Geona